Enter your keyword

ዘመኑን ዋጁ፤ ፓስተር ዶ/ር ስለሺ ከበደ ከመጋቢ እስክንድር ስዩም፣ ወንድም አሰፋ ኦልቀባ፣ ወንድም ክብሩ ታደስ እና ሰባኪ ታምራት ታሪኩ

ዘመኑን ዋጁ፤ ፓስተር ዶ/ር ስለሺ ከበደ ከመጋቢ  እስክንድር ስዩም፣ ወንድም አሰፋ ኦልቀባ፣ ወንድም ክብሩ ታደስ እና ሰባኪ ታምራት ታሪኩ

ዘመኑን ዋጁ፤ ፓስተር ዶ/ር ስለሺ ከበደ ከመጋቢ እስክንድር ስዩም፣ ወንድም አሰፋ ኦልቀባ፣ ወንድም ክብሩ ታደስ እና ሰባኪ ታምራት ታሪኩ

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.

*